413 Request Entity Too Large – Nguyên nhân và Cách Fix

Thỉnh thoảng khi dùng Nginx, upload file bạn sẽ gặp phải thông báo lỗi 413 Request Entity Too Large. Nguyên nhân ở đây là do cấu hình client_max_body_size của Nginx thấp hơn so với file bạn up lên.

HocVPS Script giới hạn dung lượng upload tối đa lên server là 20MB. Nếu bạn muốn Nginx không giới hạn, có thể đặt client_max_body_size 0;

Thường thì file cấu hình Nginx có đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf, bạn hãy mở file này lên, chỉnh lại theo nhu cầu sử dụng và restart lại service Nginx. Lúc này sẽ không gặp phải lỗi 413 Request Entity Too Large nữa.