Rsync – Công cụ đồng bộ dữ liệu hiệu quả

Rsync (Remote Sync) là một công cụ dùng để sao chép và đồng bộ file/thư mục được dùng rất phổ biến. Với sự trợ giúp của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàng.

I. Tính năng nổi bật của Rsync

 • Rsync hỗ trợ copy giữ nguyên thông số của files/folder như Symbolic links, Permissions, TimeStamp, Owner và Group.
 • Rsync nhanh hơn scp vì Rsync sử dụng giao thức remote-update, chỉ transfer những dữ liệu thay đổi mà thôi.
 • Rsync tiết kiệm băng thông do sử dụng phương pháp nén và giải nén khi transfer.
 • Rsync không yêu cầu quyền super-user.

II. Cài đặt Rsync

Rsync được cài đặt dễ dàng với một dòng lệnh:

– Trên Red Hat/CentOS

yum install rsync

– Trên Debian/Ubuntu

apt-get install rsysnc

III. Sử dụng Rsync

Câu lệnh căn bản của rsync:

rsync options source destination

Trong đó:

 • Source: dữ liệu nguồn
 • Destination: dữ liệu đích
 • Options: một số tùy chọn thêm

Các tham số cần biết khi dùng Rsync

 • -v: hiển thị trạng thái kết quả
 • -r: copy dữ liệu recursively, nhưng không đảm bảo thông số của file và thư mục
 • -a: cho phép copy dữ liệu recursively, đồng thời giữ nguyên được tất cả các thông số của thư mục và file
 • -z: nén dữ liệu khi transfer, tiết kiệm băng thông tuy nhiên tốn thêm một chút thời gian
 • -h: human-readable, output kết quả dễ đọc
 • --delete: xóa dữ liệu ở destination nếu source không tồn tại dữ liệu đó.
 • --exclude: loại trừ ra những dữ liệu không muốn truyền đi, nếu bạn cần loại ra nhiều file hoặc folder ở nhiều đường dẫn khác nhau thì mỗi cái bạn phải thêm --exclude tương ứng.

Rsync không tự động chạy nên thường được dùng kết hợp với crontab. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một số ví dụ thường dùng với Rsync và kết thúc bài là script mình dùng để tự động backup toàn bộ VPS hàng ngày.

Khi lần đầu chạy rsync, toàn bộ dữ liệu nguồn sẽ được copy đến server đích, từ lần chạy sau trở đi chỉ những dữ liệu chưa được copy mới được transfer – đây là quá trình đồng bộ dữ liệu. Do đó, bạn có thể hiểu rsync thực hiện việc copy hoặc đồng bộ đều đúng. Trong bài viết mình sẽ sử dụng duy nhất khái niệm Copy cho ngắn gọn nhé.

1. Copy file và thư mục trên local

Copy file trên local

[[email protected]]# rsync -zvh backup.tar /tmp/backups/

created directory /tmp/backups

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 3.27M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10

Ví dụ trên copy file backup.tar sang thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy. Như bạn thấy thư mục đích chưa có nên rsync tự động tạo trước khi copy.

Copy thư mục trên local

[[email protected]]# rsync -avzh /root/rpmpkgs /tmp/backups/

sending incremental file list

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 4.99M bytes received 92 bytes 3.33M bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

Câu lệnh trên copy toàn bộ file từ thư mục /root/rpmpkgs đến thư mục /tmp/backups/ trên cùng một máy.

2. Copy file và thư mục giữa các server

Copy thư mục từ Local lên Remote Server

[[email protected]]# rsync -avz rpmpkgs/ [email protected]:/home/

[email protected]'s password:

sending incremental file list

./

httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

nagios-3.5.0.tar.gz

nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 4993369 bytes received 91 bytes 399476.80 bytes/sec

total size is 4991313 speedup is 1.00

Lệnh trên copy thư mục rpmpkgs từ Local lên Remote Server có IP 192.168.0.101, lưu ở thư mục /home/

Copy thư mục từ Remote Server về Local

[[email protected]]# rsync -avzh [email protected]:/home/tarunika/rpmpkgs /tmp/myrpms

[email protected]'s password:

receiving incremental file list

created directory /tmp/myrpms

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

sent 91 bytes received 4.99M bytes 322.16K bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

Lệnh trên sẽ copy dữ liệu ở thư mục /home/tarunika/rpmpkgs trên Remote Server 192.168.0.100 về máy Local lưu ở thư mục /tmp/myrpms

3. Rsync qua SSH

Với Rsync, bạn có thể transfer qua giao thức SSH, qua đó dữ liệu được bảo mật an toàn hơn.

Copy file từ Remote Server về Local Server qua SSH

Để xác định giao thức sẽ sử dụng với rsync, bạn cần thêm tùy chọn -e cùng với tên giao thức, ở đây là ssh.

[[email protected]]# rsync -avzhe ssh [email protected]:/root/install.log /tmp/

[email protected]'s password:

receiving incremental file list

install.log

sent 30 bytes received 8.12K bytes 1.48K bytes/sec

total size is 30.74K speedup is 3.77

Lệnh trên copy file /root/install.log trên Remote Server 192.168.0.100 về thư mục /tmp/ trên máy Local.

Copy file từ Local lên Remote Server qua SSH

[[email protected]]# rsync -avzhe ssh backup.tar [email protected]:/backups/

[email protected]'s password:

sending incremental file list

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 1.28M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10
Nếu sử dụng port SSH custom, không phải port tiêu chuẩn 22, bạn cần chỉ rõ port muốn dùng trong câu lệnh. Ví dụ với port 2222 của HocVPS Script câu lệnh sẽ như sau:

[[email protected]]# rsync -avzhe "ssh -p 2222" [email protected]:/root/install.log /tmp/

4. Hiển thị tiến trình trong khi transfer dữ liệu với rsync

Để hiển thị tiến độ transfer dữ liệu, bạn có thể sử dụng tùy chọn --progress

[[email protected]]# rsync -avzhe ssh --progress /home/rpmpkgs [email protected]:/root/rpmpkgs

[email protected]'s password:

sending incremental file list

created directory /root/rpmpkgs

rpmpkgs/

rpmpkgs/httpd-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

      1.02M 100%    2.72MB/s    0:00:00 (xfer#1, to-check=3/5)

rpmpkgs/mod_ssl-2.2.3-82.el5.centos.i386.rpm

     99.04K 100% 241.19kB/s    0:00:00 (xfer#2, to-check=2/5)

rpmpkgs/nagios-3.5.0.tar.gz

      1.79M 100%    1.56MB/s    0:00:01 (xfer#3, to-check=1/5)

rpmpkgs/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

      2.09M 100%    1.47MB/s    0:00:01 (xfer#4, to-check=0/5)

sent 4.99M bytes received 92 bytes 475.56K bytes/sec

total size is 4.99M speedup is 1.00

5. Sử dụng tùy chọn –include và –exclude

Hai tùy chọn này cho phép chúng ta thêm hoặc bớt file hoặc thư mục trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

[[email protected]]# rsync -avze ssh --include 'R*' --exclude '*' [email protected]:/var/lib/rpm/ /root/rpm

[email protected]'s password:

receiving incremental file list

created directory /root/rpm

./

Requirename

Requireversion

sent 67 bytes received 167289 bytes 7438.04 bytes/sec

total size is 434176 speedup is 2.59

Ở ví dụ trên, Rsync include toàn bộ những file hoặc thư mục có tên bắt đầu bởi ký tự ‘R’ và exclude toàn bộ những file hoặc thư mục còn lại.

6. Sử dụng tùy chọn –delete

Nếu muốn xóa một file hoặc thư mục không có ở thư mục nguồn, mà lại xuất hiện ở thư mục đích trong quá trình transfer, bạn hãy sử dụng tùy chọn --delete.

[[email protected]]# touch test.txt
[[email protected]]# rsync -avz --delete [email protected]:/var/lib/rpm/ .
Password:
receiving file list ... done
deleting test.txt
./
sent 26 bytes received 390 bytes 48.94 bytes/sec
total size is 45305958 speedup is 108908.55

Server đích đã có file test.txt, trong quá trình đồng bộ với option --delete, file sẽ bị xóa.

7. Giới hạn dung lượng tối đa của file được đồng bộ

Để giới hạn những file lớn được đồng bộ, bạn có thể sử dụng option --max-size

[[email protected]]# rsync -avzhe ssh --max-size='200k' /var/lib/rpm/ [email protected]:/root/tmprpm

[email protected]'s password:

sending incremental file list

created directory /root/tmprpm

./

Conflictname

Group

Installtid

Name

Provideversion

Pubkeys

Requireversion

Sha1header

Sigmd5

Triggername

__db.001

sent 189.79K bytes received 224 bytes 13.10K bytes/sec

total size is 38.08M speedup is 200.43

8. Tự động xóa dữ liệu nguồn sau khi đồng bộ thành công

Để rsync tự động xóa dữ liệu sau khi đồng bộ lên server đích thành công, bạn có thể sử dụng lựa chọn --remove-source-files

[[email protected]]# rsync --remove-source-files -zvh backup.tar /tmp/backups/

backup.tar

sent 14.71M bytes received 31 bytes 4.20M bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 1.10

[[email protected]]# ll backup.tar

ls: backup.tar: No such file or directory

9. Chạy thử nghiệm Rsync

Nếu bạn không chắc câu lệnh có thực hiện chính xác những gì mong muốn hay không, hãy thêm tùy chọn --dry-run.

Rsync lúc này sẽ không thay đổi gì dữ liệu cả mà chỉ show output mà thôi. Nếu mọi thứ hoạt động ổn, hãy bỏ tùy chọn --dry-run ra khỏi câu lệnh.

[email protected]]# rsync --dry-run --remove-source-files -zvh backup.tar /tmp/backups/

backup.tar

sent 35 bytes received 15 bytes 100.00 bytes/sec

total size is 16.18M speedup is 323584.00 (DRY RUN)

10. Giới hạn bandwidth

[[email protected]]# rsync --bwlimit=100 -avzhe ssh /var/lib/rpm/ [email protected]:/root/tmprpm/
[email protected]'s password:
sending incremental file list
sent 324 bytes received 12 bytes 61.09 bytes/sec
total size is 38.08M speedup is 113347.05

IV. Tổng kết

Ứng dụng của Rsync có rất nhiều, bạn có thể đồng bộ hóa file giữa các thư mục, giữa các server qua đó backup server sang một server khác hoặc synchronize real time. Tùy nhu cầu mà bạn hãy ứng dụng Rsync cho hiệu quả.

Chúc bạn thành công.