Thay đổi hostname trong Linux

Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.

Thực hiện trên CentOS

_ Kiểm tra hostname hiện tại:

# hostname

_ Đổi sang hostname mới là luantran.org:

# hostname "luantran.org"

_ Chỉnh sửa /etc/sysconfig/network:

# nano /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=luantran.org

_ Chỉnh sửa file host: # nano /etc/hosts

  • Thay đổi block cuối:
127.0.0.1 luantran.org
::1       luantran.org
  • Thêm vào cuối IP VPS và hostname tương ứng: xxx.xxx.xxx.xxx hocvps.com hocvps

_ Khởi động lại server và check kết quả:

# reboot
# hostname

Thực hiện trên Ubuntu

  • Kiểm tra hostname hiện tại:# hostname
  • Thay đổi hostname: # hostname luantran.org
  • Chỉnh sửa file hostname: # nano /etc/hostname
  • Chỉnh sửa file host(như CentOS): nano /etc/hosts

Lưu ý: Đối với Ubuntu phiên bản 14.04 trở lên, bạn chỉ cần thay đổi hostname bằng 1 câu lệnh duy nhất:

# hostnamectl set-hostname luantran